top of page

Bắt đầu với Teleméd

Gặp Bác Sĩ qua điện thoại và máy tính

3 Bước để gặp Bác Sĩ.Khám bệnh từ xa chỉ dành cho bệnh nhân tại California, Florida, và Michigan. 

01

Gọi số 626 316 8287 hay 626 316 8169 để lấy cuộc hẹn và số phòng. 

03

 Nói chuyện BS của quý vị. 

bottom of page